Зам. министър Ат. Добрев проведе среща със земеделски производители

  18 Февруари 2020, 18:47    0    547
Снимка:

Заместник областният управител на област Враца Мирослав Комитски и зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев проведоха информационна среща със земеделските производители от областта. Кампанията е свързана с приема на документи и новите условия по схемите за Директни плащания. Специално внимание беше обърнато на подаването на заявления и на предстоящия прием по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г. На срещата беше дадена актуална информация относно предоставянето на държавните помощи.

„Настоящата година е стратегически важна по отношение определяне на визията на сектора и на базата на проведените анализи, да обозначим целите, които да определят цялостното му развитие в следващите години и в по-дългосрочен план. Това са важни стратегически задачи от Европейски мащаб“, отбеляза при откриването на срещата зам.-министър Добрев. Той посочи, че в момента се води интензивен дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика, което пряко касае земеделието и развитието на селските райони.

На срещата, експерти от министерството представиха т.н. „зелена архитектура“ от мерки, щадящи околната среда и изграждащи бъдещата Обща стопанска политика. Предстоящото преброяване на производителите ще направи страната ни сравнима с другите държави-членки на Европейския съюз.

Особено важна тема е преодоляването на неблагоприятните климатичните промени и предизвикателствата пред земеделските производители.

„Екипът на министерството работи по въвеждане на законодателство за изграждане на Взаимоспомагателен фонд, който да даде възможност да се използват европейски средства по управление на риска. Фондът ще бъде ситуиран към Разплащателна агенция, така че всеки един земеделски стопанин да може да се възползва от средствата“, посочи зам.-министър Добрев. С новите промени се очаква покритие не само на 100 % засегнати площи, но на поражения с по-малко засегнати площи. Очаква се фондът да заработи през 2021 г.

Заместник – министър Добрев обобщи по време на информационна среща, че селското стопанство е един от водещите сектори в областта, като брутната добавена стойност за 2018 г. е 6.4%. Той допълни, че площите, засети със зърнени и маслодайни култури в областта, заемат над 95% от обработваемата земя. Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, царевицата и рапицата. Обработваемата земя заема над 80% от използваната земеделска площ в област Враца.

„За последните 5 години площите със зърнени култури и тези с трайни насаждения се увеличават с близо 5% спрямо 2014 г. Още по-значителен ръст бележат площите със зеленчуци в рамките на същия период, които са с около 4 пъти повече“, посочи още Атанас Добрев.

Заместник-министър Добрев съобщи, че заявленията, подадени за подпомагане на стопани, отглеждащи едър и малък добитък в областта през 2018 г. са с 26% повече спрямо тези от 2014 г.

Пчеларството е отрасълът в област Враца с най-значим дял по отношение на националното производство. През 2018 г. броят на пчелните семейства нараства с над 83% спрямо 2014 г.

Същевременно, производството на пчелен мед бележи ръст от над два пъти, подчерта зам.-министър Добрев.

За периода от 2014 до 2019 г. земеделските производители в област Враца са получили общо 418,7 млн. лв. европейски и национални средства.

„Това е близо 2,8% от общо предоставения в страната публичен ресурс за земеделие за този период“, информира още Добрев.

Срещата премина при засилен интерес и близо 180 стопани имаха възможност да се включат в дискусията и да получат отговори на въпроси, свързани с бъдещата Обща стопанска политика, предстоящите приеми на заявления по Директните плащания, както и по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции