Община Козлодуй спечели пореден проект на стойност 769 576 лв.

  11 Април 2019, 10:42    0    602
Снимка:

Държавен фонд „Земеделие” е одобрил проект на Община Козлодуй, чрез който ще се реконструира и облагороди парково пространство, разположено източно от Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй и площадното пространство на село Гложене. Проектът е на стойност 769 576 лева с ДДС и се очаква до дни кметът Маринела Николова да подпише договора с Фонда за безвъзмездна финансова помощ.
Източникът на финансиране е „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”.
Проектът касае два обекта. Първият е терен с размер 8 800 кв.м., намиращ се между козлодуйското читалище и магазин „Корона”. Чрез финансирането ще се изгради градски парк – зона за отдих с места за почивка, с озеленени и цветни площи, воден ефект с фонтан, детски площадки за игра. Планира се доизграждане и рехабилитация на съществуващия паркинг на магазин „Корона”, проектиране на автоматизирана подземна поливна система за зелените площи и цветната растителност. Предвидено е алейно парково осветление от високи осветителни тела по основната алейна мрежа и ниски осветителни тела на групи, с цел ефектно осветяване на елементи от парковата среда. Площадка за велосипеди също ще бъде в удобство за гражданите. За естетическия вид на парка ще спомогнат перголи с пейки, алпинеум, беседки.
Вторият обект е централният площад на село Гложене. Там ще бъдат подменени настилките, ще се изгради алейно пространство, ще се монтира ново парково оборудване, ще се затреви и оформят цветни алеи. Площта на терена е 2 510 кв. м.

Леденика

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции