Заповед на здравния министър

  22 Октомври 2020, 10:12    0    692
Снимка: Проф. Костадин Ангелов / Архив 24 часа

           

От  22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст.  

Обществени са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със издадена днес Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

Съгласно същата заповед лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

 

...
                                                                                        

 

 

                                                                                                                         З А П О В Е Д 

 

                                                                                                               X РД-01-609/ 21.10.2020 

 

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от  Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет  от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на  Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с  Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския  съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение  № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет  от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор 

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република  България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.: 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на  противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: 

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1; 

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието,  нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант; 

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата  най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице; д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от  спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице,  шлем, ръкавици и др.). 

2. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице  за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при  невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

3. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се  провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.  Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е  приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост  от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на  защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места. 

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от  1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По  изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен  шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал,  позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват  обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят  услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 – 4 , прилагат и следните противоепидемични  мерки:  

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията  и прилежащите към тях площи на открито; 

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; 

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на  влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин  потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на  ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект. 

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват  средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да  предоставят съответните услуги в електронна среда. 

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни  средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални  центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други  места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари,  летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са  длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба  или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се  използват съгласно препоръките в приложение № 3.  

8. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има  струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни  да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или  друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват  съгласно препоръките в приложение № 3. 

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за: 

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; 

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност; в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа  дистанция от 1,5 м. от останалите участници; 

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на  физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; 

д) децата до 6 годишна възраст. 

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите  и/или са предназначени за обществено ползване. 

11. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко  1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за  всички лица, които се намират на открити обществени места. 

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички  работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици  или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които  предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия,  независимо от техния характер. 

III. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на  въведените с тази заповед противоепидемични мерки. 

IV. Министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед  противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават  организация за изпълнението и контрола им. 

V. Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. се отменя. 

VI. Заповедта влиза в сила от 22.10.2020 г.  

VII. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на  здравеопазването. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния  административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм 

 Министър на здравеопазването

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции