От 24 октомври влизат допълнителни мерки за общините Ловеч и Троян

  23 Октомври 2020, 11:24    0    1547
Снимка:

От 24 октомври 2020 г. РЗИ Ловеч въвежда допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян. Мерките са във връзка с трайно очертана тенденция за повишена заболеваемост от COVID-19 на територията на област Ловеч, достигнати 14-дневни стойности от над 95,5 на 100 хил. за областта и преобладаващо разпространение на инфекцията в общините Ловеч и Троян.

След обсъждане на заседание на Областен кризисен щаб и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор, е издадена заповед №РД-01-179/23.10.2020г. за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на двете общини,

считано от 24 октомври до 8 ноември включително. При задържане на високи стойности на заболеваемост, срокът на действие на заповедта ще бъде удължен.

В заповедта подробно са разписани ограниченията при събиране на много хора, къде и кога маските са задължителни, въвежда се учестена дезинфекция, физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места от 1,5 м. между сергии. Пррисъстващите в събирания на закрито се ограничават до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.). Спортните мероприятия и състезания стават с публика до 30 % от капацитета на площта при дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито.

 

Самата заповед може да се види  на сайта на РЗИ Ловеч или ТУК

https://www.lovech.bg/bg/novini/ot-24-oktomvri-vlizat-dopalnitelni-protivoepidemichni-merki-za-obshtinite-lovech-i-troyan

Ето и самата заповед:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД № РД-01-179 Ловеч, 23.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл. бЗ в от Закона за здравето, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г., достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08.-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 22.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ловеч и община Троян, считано от 24.10.2020г. до 08.11.2020г. включително:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 2. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене на открито и на закрито;
 6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 8. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 9. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 10. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);
 11. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 12. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 13. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 14. Преустановяване посещенията В клубовете на инвалида и пенсионерскитс клубове;
 15. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;
  1. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
  2. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции